Afbeelding

Reewild- en faunatellingen 2023

Natuur en milieu

RIJSSEN / HELLENDOORN - Op vrijdag 31 maart en zaterdag 1 april 2023 worden er binnen het werkgebied van de Wildbeheereenheid “West-Twente” (WBE - www.wbewest-twente.nl) diverse tellingen gehouden. Het werkgebied van de WBE omvat zo’n 17.000 ha in de gemeenten Almelo, Hellendoorn, Hof van Twente, Rijssen-Holten en Wierden. Tellingen, waarnemingen van faunasoorten, zijn van groot belang voor de onderbouwing van een verantwoord en duurzaam faunabeheer.

Reewildtellingen

Op vrijdagavond 31 maart, zaterdagmorgen en -avond 1 april 2023 zullen reeën geteld worden in die velden waar daadwerkelijk reewild voorkomt en beheerd wordt. Van de 84 jachtvelden die samen de WBE vormen, wordt in 57 actief aan reewildbeheer gedaan. Door jagers en andere liefhebbers/kenners wordt in ploegen gedurende twee ochtenden en een avond het aantal reeën geteld dat wordt waargenomen. Nauwkeurig worden de aantallen, geslachtsverhouding, leeftijd, plaats en tijd vastgelegd. Aan de hand van deze informatie wordt uiteindelijk bepaald wat de aantallen en verdelingen in geslacht en leeftijd zijn. Deze gegevens worden doorgegeven aan de Faunabeheereenheid Overijssel. Binnen het werkgebied van de WBE zijn de leefgebieden geïnventariseerd en is bepaald hoeveel reeën er optimaal kunnen leven. Ook over deze informatie beschikt de provincie.

Verplicht afschot

In Overijssel is een provinciaal faunabeheerplan opgesteld voor de periode 2019-2024 waarin de richtlijnen staan voor het faunabeheer in onze provincie. Op basis van dit beheerplan wordt onder meer ontheffing verleend aan wildbeheereenheden voor het afschot van reeën. Aan de hand van de uitkomsten van de tellingen, de eerdere inventarisatie, de zogenaamde ‘draagkrachtberekening’ en vooral het aantal en de locatie van aanrijdingen met reeën wordt door de provincie bepaald hoeveel reeën er jaarlijks geschoten moeten worden. Verkeersveiligheid is hierbij leidend.

Faunatellingen

Op zaterdag 1 april 2023 wordt gelijktijdig de jaarlijkse landelijke faunatelling gehouden. In verschillende aangewezen delen van wildbeheereenheden worden deze dag ook de wildsoorten haas, konijn, fazant, eend en houtduif geteld. Ook kraaiachtigen zoals zwarte kraai, kauw, roek, ekster, Vlaamse gaai en de aalscholver, meerkoet, blauwe reiger en knobbelzwaan worden geteld. Voor deze soorten wordt die dag twee keer geteld. Eén keer vanaf zonsopkomst tot ca 1 uur na zonsopkomst en vanaf ca. 1 uur voor zonsondergang totdat het donker is. Voor deze telling is een landelijk telprotocol opgesteld. Patrijzen werden al eerder op een andere dag afzonderlijk geteld in het kader van het Patrijzenproject van de WBE, namelijk op zaterdag 11 maart..

Telresultaten

Zelfs onder de meest gunstige omstandigheden kunnen niet alle reeën geteld kunnen worden. Er blijft altijd een deel onzichtbaar in de dekking. De resultaten van de tellingen, dus dat wat waargenomen wordt, zijn onder andere sterk afhankelijk van een eventuele verontrusting door recreanten, landbouwwerkzaamheden en verkeer. Maar ook de weersomstandigheden spelen een belangrijke rol. De telresultaten kunnen daarom elk jaar wisselend zijn en zelfs per telgebied wisselen. Toch kunnen zo wel de trends in de populaties vastgesteld worden. De resultaten van de telling worden vervolgens door de leden van de reewildcommissie van de WBE gebruikt om in het beheer te sturen voor het komend jaar. De telgegevens zoals aangeleverd door de reewildcommissie worden door het secretariaat van de WBE vastgelegd in het FaunaRegistratieSysteem (FRS). Dit is een digitaal systeem waarin allerlei informatie over schade, beheer en jacht moeten worden vastgelegd voor de provinciale overheid. 

Afbeelding
Afbeelding