Afbeelding

Stichting Patrijs van West-Twentebiedt weer gratis zaadmengsel aan

Natuur en milieu

WIERDEN – Stichting Patrijs van West-Twente biedt de mogelijkheid aan aangeslotenen van de Wildbeheereenheid om gratis een zaadmengsel aan te vragen. Doel van het inzaaien van ruigte-, akker- of faunaranden is om de biodiversiteit in het agrarisch landschap te vergroten  Dit kruidenmengsel ‘Twentsche Veld’ is ontwikkeld door Hofman Natuurzaden.

Dit mengsel van bloemen, kruiden en zaaddragende planten maakt dit heel geschikt voor insecten, hommels, bijen, vlinders en vogels, waaronder patrijzen. Het kiemt en groeit op bijna alle grondtypen in Twente. Verschillende soorten bloeien op verschillende tijden in voorjaar en de zomer waardoor er over langere tijd nectar beschikbaar is. Maar wat nog belangrijker is voor kuikens, ongeacht of deze van de patrijs, kwartel, veldleeuwerik of gele kwikstaart, is dat er op de planten bladluizen voorkomen. Deze vormen een onmisbare eiwitrijke voedselbron voor de kuikens in de eerste levensdagen.

Bestellingen kunnen via info@patrijsvanwesttwente.nl ingediend worden. Daarbij moet de oppervlakte van de in te zaaien stroken of hoekjes opgegeven worden met de locatie(s) op kaartjes. Een bescheiden informatiepaneel dient vervolgens te worden geplaatst bij de ingezaaide strook. Deze stroken functioneren optimaal tussen of langs landbouwpercelen en niet langs wegen. Langs een weg is de kans op verstoring of verongelukken door het verkeer te groot.

Voor de deelnemers die in 2022 aan deze actie mee deden: het is de bedoeling dat in 2023 de helft van de oppervlakte van de strook of akker die in 2022 is ingezaaid, weer wordt ingezaaid. Volgend jaar wordt dan de andere helft ingezaaid, enzovoort. Dat betekent dus dat voor de locaties van 2022 voor de helft van de oppervlakte aan zaadgoed nodig is.

Voor nieuwe deelnemers of deelnemers die (weer) een extra mogelijkheid in hun veld gevonden hebben, moet de hele oppervlakte doorgegeven worden. De reden hiervoor is dat zo het gehele jaar door voedsel, dekking en rust wordt geboden.

Na 1 april ontvangen allen die alle gegevens correct hebben doorgegeven een afhaalbewijs, waarna het zaadmengsel bij Hofman Natuurzaden in Notter opgehaald kan worde. Alle deelnemers krijgen hierover tijdig bericht.