Een van de eerste gebouwen die er ten behoeve van de activiteiten bij de zwaaikom aan de Buitenhaven westzijde.
Een van de eerste gebouwen die er ten behoeve van de activiteiten bij de zwaaikom aan de Buitenhaven westzijde.

Historische Kring Wederden

Columns

Het Twentekanaal en de verenigingen die ontstonden
Oprichtingsvergadering Almelosche Watersport Vereeniging

Vrijdag 16 september 1938.
Bovenzaal Lunchroom Schreuder te Almelo
Uit het notulenboek.

Een twintigtal belangstellenden is bijeengekomen op uitnoodiging van de commissie, die in een vergadering van watersportliefhebbers op 2 Mei 1938 benoemd was om in Almelo te komen tot een watersportvereeniging. Deze commissie bestond uit twee bestuursleden van de V.V.V., t.w. de Heeren F. André de la Porte en Mv. H.K.J. Beernink, benevens de Heeren F. Lohrman, A. H. Ledeboer Jr. en J. Andrea.

De Heeren Vixeboxse, die een groot aantal teekeningen voor bootenhuis, kanoloods, steigers enz. hadden gereed gemaakt, gaven bij de daarvan geëtaleerde exemplaren een toelichting.

Daarna zet de Heer André de la Porte, die de vergadering presideert, uiteen, dat de commissie streeft naar een algemeene watersportvereeniging. Hij deelt mede, wat de commissie gedaan heeft, en noemt voor de verschillende plannen de begrootingcijfers. Ook geeft hij de voorloopig vastgestelde cijfers op voor contributie, liggeld enz.

De heer Bonke brengt dank aan de commissie en wijst op enkele gevaren die z.i. de op te richten vereeniging zouden kunnen bedreigen, o.a.: de concurrentie van een particuliere bootenverhuurinrichting en/of de mogelijkheid dat aan het Twente-Rijnkanaal te Almelo een zweminrichting met accommodatie voor kano’s enz. komt.

De Voorzitter wijst in zijn antwoord op de unieke positie van de jachthaven en meent dat van een zweminrichting aan het Tw.R. kanaal wel nooit iets zal komen.

De Heer Gunning vraagt, of de roeibooten door de vereeniging zullen worden aangeschaft, waarop de Voorzitter antwoordt, dat het in de bedoeling ligt dat straks de z.g. roeileden onderling het bootenmateriaal zullen aanschaffen.

De Heer L. de Vries zegt, dat de Hengelaarsvereeniging ‘Vischlust’ verschillende harer leden bereid heeft gevonden gratis bij grondwerk enz. aan de jachthaven te helpen.(Applaus)

Op voorstel van de Heer Lohrmann wordt dan over gegaan tot het oprichten der vereeniging. Alle aanwezigen geven zich als lid op.

Met algemeene stemmen worden in het bestuur gekozen de bovengenoemde vijf commissieleden en bovendien de Heeren L. de Vries, A. Glotzbach, J.G.J. Hageraats en A. Abeln.

Mevr. Westenberg vraagt of het mogelijk is bootenhuis en kanoloods te combineren en zoo tot een goedkooper plan te komen.

De Voorzitter zegt toe dit te zullen onderzoeken en sluit de vergadering onder dankzegging voor de belangstelling.