Columns

Stichting Striek(w)ieze(r) Wierden

In het kader van het 25-jarig jubileum van de Stichting Historische Kring Wederden staat deze rubriek in het teken van wat er in 25 jaar tijd in het straatbeeld van Wierden veranderde. 

Historische Kring Wederden - Stichting Striek(w)ieze(r) Wierden is ontstaan in het jaar 2000, nadat in 1999 het idee werd gelanceerd om in het dorp Wierden een museum van de grond te krijgen.

Het in verregaande staat van verval verkerende boerderijtje aan de Hogeluchtsweg 14, oorspronkelijk stammend uit de achttiende eeuw, stond op de nominatie om te worden gesloopt. Zo’n dertig jaar geleden was het stalgedeelte al ingestort en afgebroken en in februari 1999 verliet de laatste bewoner - Herman van Dam - na circa 35 jaar het pand, nadat zijn echtgenote enkele maanden daarvoor was overleden.

Er waren echter ambtenaren,die hoopten dat als het pandje beschikbaar werd gesteld aan een vereniging, stichting of aan kunstenaars, er nog iets leuks van te maken was. Gelet op de hoge kosten die gemaakt moesten worden om het pand voor hernieuwd gebruik geschikt te maken, haakten de meeste belangstellenden al spoedig af.

De gemeente Wierden moest de keuze maken uit de stichting Striek(w)ieze(r) Wierden (museum) of de stichting Zes maal Zes uit Almelo (groep kunstenaars). Na veel wikken en wegen viel de keus op de stichting Striek(w)ieze(r) Wierden. In februari 2000 werd door de gemeente Wierden aan de stichting een huurcontract op basis van een symbolische huur ad. ƒ125,- per jaar aangeboden.

De stichtingsakte, aangeboden door het kantoor van notarissen Schuurman en Keizer, werd gepasseerd en er werd gestart met de fondsenwerving. Vele sponsoren werden benaderd en bereid gevonden mee te werken aan het ontstaan van het eerste Wierdens Museum. De doorslag werd echter gegeven door de toenmalige directeur van Palthe Stomerijen BV te Almelo, die toezegde de vaste lasten voor tenminste het eerste jaar voor rekening van het bedrijf te zullen nemen. Dit zette direct bijna een derde van de eerste begroting dicht. In april 2000 werd met de 'klus' begonnen en eind september gingen de uitnodigingen de deur uit voor de opening van het eerste museum in dorp Wierden, op 19 oktober 2000 door toenmalig burgemeester Kobes.

Het eerste jaar trok het museum zo'n zevenhonderd belangstellenden, voor het grootste deel van buiten de gemeente Wierden. In juni 2002 was dat aantal al ruim verdubbeld en op 21 juni 2003 werd de 2500-ste bezoeker verwelkomd. Nadat de gemeente Wierden begin 2008 – ondanks veel verzet – al had besloten, dat er een tunnel onder het spoor door getrokken zou worden van de Dikkensweg naar de Hogeluchtsweg werd ook bekend dat de panden aan de Hogeluchtsweg (aan de kant van het museum) allemaal gesloopt moesten worden. Voor de bewoners was dat een hele grote teleurstelling, temeer daar zij daar allemaal nog maar heel kort woonden en veel tijd, energie en geld in hun woning hadden gestopt.

Museum Striekwiezer heeft uiteindelijk tien jaar bestaan, maar moest wijken voor de ondertunneling van het spoor in het centrum van Wierden. Voor de vervangende locatie op zorgboerderij De Piet werd op het laatste moment door de zorgboer de stekker uit het project getrokken. Hierdoor en omdat de gemeente geen alternatief ter beschikking had, is na de definitieve sluiting van museum Striekwiezer in 2010 door het

stichtingsbestuur besloten de Stichting Striekwiezer Wierden na afhandeling van de financiële baten en lasten definitief op te heffen. Er was in de statuten van de stichting vastgelegd, dat een eventueel batig saldo dan aan een goed doel zou worden geschonken. Dat is aangeboden aan Karin Wagemakers van Dierenopvang ’t Noordbroek te Almelo, dat door het bestuur unaniem als begunstigde is aangewezen. 

Bron: Website Stichting Striekwiezer Wierden, Marianne en Rudy Reekers.