Algemeen

Rust voor reeën in buitengebied van Wierden: honden aangelijnd

WIERDEN – De Wildbeheereenheid West-Twente (WBE) vraagt aandacht voor de nodige rust in ons buitengebied dit voorjaar. Vanaf deze maand worden er reekalfjes geboren, die door het moederdier alleen worden achtergelaten in bijvoorbeeld struiken, heide, hoog gras of graan. Deze reekalfjes zijn bijzonder kwetsbaar, reden om onder meer recreanten hierop te wijzen. Daarom stelt de WBE zestig borden op A4-formaat beschikbaar, die voor de kostprijs kunnen worden overgenomen door de aangesloten jagers. De bedoeling is om deze informatieborden in overleg met de grondeigenaren te plaatsen bij de toegang tot bijvoorbeeld bossen.

Uit waarnemingen blijkt, dat het reewild steeds minder rust krijgt. Dit komt door een toename van de recreatie en het steeds meer ontsluiten van het landelijk gebied met wandel- en fietspaden, maar ook schouwpaden van het waterschap zijn hier debet aan. Hierdoor treedt een onvermijdelijke verstoring op van onze fauna. Vooral wandelaars en fietsers met een niet aangelijnde hond zijn een grote bron van verstoring. Vele eigenaren zijn van mening dat hun hond niets doet en lijnen de hond daarom niet aan. Hierdoor kan de hond vrij door het veld lopen. Het is daarom belangrijk om recreanten te wijzen op het belang hun huisdieren aangelijnd te houden. Deze verplichting staat doorgaans al op de bekende groene bordjes bij wandelpaden. Ook de Natuurbeschermingswet staat nadrukkelijk aangegeven ‘Het is een ieder verboden zich in het veld te bevinden met een dier dat hem toebehoort of onder zijn toezicht staat en dat in het veld dieren opspoort, doodt, verwondt, vangt of bemachtigd’ (artikel 3.24 lid 5). Toch is dit in de praktijk niet voldoende, te meer ook dat veelal adequaat toezicht die waarschuwend of zelfs verbaliserend optreedt, nagenoeg overal verdwenen is. Dat geldt niet alleen voor particuliere terreinen, maar ook voor de terreinen van bijvoorbeeld Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Landschap Overijssel.

Niet iedereen beseft hoe kwetsbaar jonge reeën zijn. Het reekalfje mag niet verstoord worden door mensen of honden die te dichtbij komen. Als ze worden aangeraakt door mensen of besnuffeld worden door een hond, kan het moederdier haar jong zelfs verstoten vanwege de geur. Dan is het reekalfje kansloos om te overleven. Een beet van een hond kan resulteren in een wond die gaat ontsteken, met alle gevolgen van dien. Ook volwassen reeën kunnen door een hond in paniek raken of zelfs opgejaagd worden en vluchten. Dit leidt vaak tot aanrijdingen in het verkeer of een ree raakt verstrikt in een raster en deze komt zo na een lange lijdensweg om. Dit gebeurt altijd buiten het gezichtsveld  en controle van de hondeneigenaar. 

 Er wordt een grote vraag naar deze borden verwacht. Zo heeft onder meer Landschap Overijssel voor haar natuurterreinen binnen het werkgebied van de WBE West-Twente er al tien aangevraagd.