Algemeen

Hambergeres Enter moet weer
krachtig en waardevol worden

Bestuursleden van de stichting Hambergeres: Clifford Wiggers, Wouter Pek, Ben ter Haar en Erwin Kamphuis. In het midden wethouder Johan Coes en geheel rechts beleidsmedewerker van de gemeente Gerard Sluiskes.
Bestuursleden van de stichting Hambergeres: Clifford Wiggers, Wouter Pek, Ben ter Haar en Erwin Kamphuis. In het midden wethouder Johan Coes en geheel rechts beleidsmedewerker van de gemeente Gerard Sluiskes.

WIERDEN – Wethouder Johan Coes heeft uit handen van de bestuursleden van de Stichting Hambergeres in Enter de gebiedsvisie over deze laatste es in Enter overhandigd gekregen. Het doel is om dit unieke gebied aan de westzijde van het dorp te behouden en conserveren voor de toekomst. “De Hambergeres moet weer waardevol en krachtig worden. Deze visie is een sluitstuk van een mooi proces waarin een burgerinitiatief wordt afgerond”, aldus stichtingsvoorzitter Ben ter Haar.

De Hambergeres is het enige nog overgebleven stuk es bij het dorp Enter. De oorspronkelijke es loopt vanaf de Dorpsstraat tot aan de Achteresweg en vanaf de Jagersweg tot aan de Witmoesdijk. Het overgrote deel, ongeveer driekwart, is echter verdwenen door de aanleg van de spoorlijn Neede-Hellendoorn en later ook de aanleg van de snelweg A1. Daarnaast zijn de flanken van de oude es tot in de jaren tachtig en zelfs jaren negentig volgebouwd.

Jammer, vinden de leden van de stichting, want zonder die es – die in de ijstijd is ontstaan – had Enter nooit bestaansrecht gehad. Terugdraaien kan niet, maar behoud van het laatste deel kan wel. Daarom is de Stichting Hambergeres in het leven geroepen. De leden wonen allen op of rondom dit gebied en zien met ledenogen toe hoe de es in de loop der jaren is verknald. “We willen dit gebied als open es proberen te bewaren oor de toekomst en waar mogelijk zelfs landschappelijk te versterken. We willen grondeigenaren helpen, zowel financieel als fysiek, om hun gronden te exploiteren. Als hoofddoel hebben we voor ogen om verstening van het gebied in ieder geval te voorkomen. Dat betekent echter niet dat we bestaande ontwikkelingen in de weg gaan lopen, we willen juist passende initiatieven ontplooien.

 

Houten hekken

Eén van die ideeën is bijvoorbeeld het creëren van eenheid de kavelafscheiding. “We gaan bijvoorbeeld de mooie houten hekken van Stichting Ontdek de Reggestreek gebruiken. Die passen heel goed binnen de vormgeving van de es. En ook de huidige ontsierende gele prullenbakken worden vervangen door in het landschap passende vuilnisemmers. Ook komen er informatiebordjes met daarop de historie en de toekomstplannen van de es. Het gebied heeft een aanzuigende werking op toeristen en recreanten. Als je nu al ziet hoeveel mensen hier wandelen en fietsen, dat kan alleen nog maar versterkt worden.”

 

Lokale graanproducten

Gerard Sluiskes beaamt dat en vult aan: “Het essenlandschap rondom Delden is een goed voorbeeld hoe het kan! Denk dan ook aan mooie, houten bankjes en solitaire eikenbomen bijvoorbeeld. Daarnaast hebben we als gemeente twee kavels in bezit. Die zijn vorig jaar al ingezaaid met granen en bloemmengsels. Dat is de vegetatie die bij een dergelijke es past.” Ter Haar haakt aan: “En die granen kunnen we weer lokaal verkopen aan de bakker. Eric van Otten heeft er zeker oren naar en ziet kansen om lokale producten van deze granen te maken.”

Om de es op een hoger niveau te krijgen, moet er veel gebeuren. Zo wordt al gesproken over het verplaatsen van het zanddepot, een grote uitdaging. Maar de samenwerking met de bewoners in het gebied en de kaveleigenaren is nog het meest van belang. Wethouder Coes laat weten dat er met goede plannen ook (provinciale) subsidies verworven kunnen worden. De gemeente kan bovendien faciliteren. “Ik ben blij dat er al zoveel enthousiaste bewoners van dit gebied de handen ineen hebben geslagen. Hiermee creëer je draagvlak en dat werkt goed. Ik zal er voor zorgen dat het plan op een geschikt moment bij de raadsleden komt, zodat het ruim behandeld kan worden in een inforonde.” Als iedereen de kansen en mogelijkheden van de Hambergeres ziet, dan zien de leden van de stichting een rooskleurige toekomst voor het gebied tegemoet.